Nordic Mines guldreserver växer

Företaget Nordic Mines meddelar att genomförda borrningar under 2011 vid Laivagruvan i Finland påvisar en ökning av mineralreserven med fyra miljoner ton, jämfört med tidigare rapporterad beräkning. Detta motsvarar enligt företaget ytterligare två hela produktionsår.

Bevisad och sannolik mineralreserv uppgår till 16,9 miljoner ton med en genomsnittlig guldhalt av 1,60 g guld/ton, motsvarande 27.000 kilo guld.

Den aktuella rapporten omfattar borrningsresultat till och med slutet av 2011.

Den underliggande mineraltillgången över cut-off 0,8 g guld/ton uppgår nu till 20 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 2,04 g guld/ton eller över 40.000 kilo guld.

Huvuddelen av denna mineraltillgång ingår i den nu rapporterade mineralreserven.

I den uppdaterade reserven har hänsyn tagits till den utveckling som skett sedan feasibilitystudien genomfördes våren 2010. Under denna period har guldpriset stabiliserats på en betydligt högre nivå och utökade borrningar har visat på en betydligt större fyndighet än vad som då var känt, men samtidigt har vissa kostnader exempelvis för diesel och reagenser ökat betydligt.

Företaget uppger även:

Sammantaget leder detta till betydligt ökad drifttid och totalt kassaflöde för Laivagruvan även om den genomsnittliga halten blir något lägre. Vid nu gällande guldpris förstärks effekten ytterligare

Källa