Kategori: guider

Skrotguld – Förordning om handel med begagnade varor (1999:272)

Ads from Google

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

§ 1

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om yrkesmässig handel med begagnade varor enligt lagen (1999:271) om handel med begagnade varor.

§ 2

Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas på handel med

1. naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt

eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,

2. mopeder, cyklar och motorsågar,

3. fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor eller liknande,

4. kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning samt ur och kikare,

5. datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till datorer,

6. radio- och televisionsapparater, videobandspelare, musikanläggningar och musikinstrument,

7. föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn eller brons,

8. vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1996:67),

9. mobiltelefoner och telefaxapparater,

10. navigationsinstrument och kommunikationsradioapparater,

11. skidutrustning med undantag för kläder,

12. målningar, teckningar, grafik och skulpturer,

13. konstalster av glas, porslin och annan keramik.

§ 3

Föreskrifterna i 5 §, 7 § första stycket och 8 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas inte på

1. varor som avses i 2 § 2-11, om varornas sammanlagda värde uppenbarligen understiger 500 kronor,

2. varor som avses i 2 § 12-13, om varorna sammanlagda värde uppenbarligen understiger 2 000 kronor,

Varor som avses i 2 § 12-13 skall anses begagnade om de tidigare varit föremål för handel.

§ 4

Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas inte på sådan handel som avses i pantbankslagen (1995:1000).

REGISTRERING

§ 5

Anmälan för registrering enligt § 3 lagen (1999:271) om handel med begagnade varor skall innehålla uppgifter om

1. handlarens namn, firma, personnummer eller organisationsnummer samt

adress,

2. platsen för försäljningsställe inom den lokala polismyndighet som anmälan avser och det sätt på vilket försäljning skall ske,

3. vilket slag av begagnade varor som handeln skall omfatta.

§ 6

I 3 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor anges när anmälan för registrering skall ske.

Den som avser att bedriva auktionsförsäljning eller annan liknande försäljning skall dock anmäla detta för registrering senast sju dagar före försäljningsdagen. Sådan anmälan skall innehålla uppgifter om tid och plats för försäljningen samt om förvaringsplats för varorna fram till försäljningsdagen.

§ 7

Den lokala polismyndigheten skall utfärda bevis om registrering samt föra register över handlare.

§ 8

Handlare som inte längre bedriver sådan handel som medför registreringsskyldighet skall anmäla detta hos den lokala polismyndighet där registrering skett.

ANTECKNINGAR OM MOTTAGNA VAROR

§ 9

När begagnade varor tas emot av handlaren skall anteckningar enligt 5 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor göras på särskilda i kronologisk ordning numrerade inköpsnotor. Anteckningarna skall avse

1. datum när varorna togs emot,

2. varornas art och beskaffenhet samt antal, storlek, mängd eller vikt,

3. varorna fabrikat och tillverkningsnummer eller andra särskilda kännetecken,

4. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om inköp, villkoren för att varorna skall få överlämnas,

5. namn och postadress avseende den som har överlämnat varorna samt, om denne inte är känd för handlaren, även personnummer och typ av identitetshandling.

§ 10

Mottagna varor skall förses med beteckningar som hänvisar till motsvarande inköpsnotor. Beteckningarna får inte avlägsnas förrän varorna får lämnas ut eller bearbetas enligt 8 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor.

§ 11

Om den lokala polismyndigheten enligt 8 § andra stycket lagen (1999:271) om handel med begagnade varor medgivit en handlare undantag från bestämmelsen om liggetid, skall på inköpsnotorna göras an-teckningar om

1. när varorna lämnats ut eller bearbetats,

2. namn, firma och postadress för den som varorna har lämnats ut till samt, om denne inte är känd av handlaren, även personnummer och typ av identitetshandling,

3. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om försäljning, villkoren för att varorna skall få lämnas ut.

§ 12

Anteckningarna på inköpsnotorna får inte utplånas eller göras oläsliga. Inköpsnotorna skall bevaras i ordnat skick under tio år räknat från utgången av det kalenderår då anteckningarna gjordes.

UPPGIFTSSKYLDIGHET

§ 13

Den lokala polismyndighetens begäran med stöd av 5 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor om uppgifter om mottagna varor får avse viss systematisk rapportering till polismyndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

§ 14

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat bestämts.

§ 15

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Rikspolisstyrelsen.

Så investerar du i guld

Ads from Google

Det finns flera olika sätt varpå man kan placera i guld. Ett vanligt alternativ för den som vill handla med guld är att köpa aktieandelar i börshandlade fonder som i sin tur placerar sina tillgångar i guld. En av de mest kända och största guldfonderna är SDPR Gold Trust som köps och säljs på New York-börsen.

Man kan också handla med avancerade guldterminer. Dessutom finns förstås det traditionella sättet att investera i guld, nämligen att köpa en guldtacka eller mindre guldmynt till marknadspriser. Det kan man exempelvis göra hos Guldcentralen, Norsk Svensk Guld och Tavex. Man kan också belåna äldre smycken och guldklockor hos pantbankerna, där prissättningen följer guldpriset på marknaden. Slutligen kan man köpa aktier i gruvbolag som bryter och prospekterar guld, exempelvis Boliden, Goldcorp Inc och Newport Mining.

Guldtackor - Bild CC Flickr @digitalcurrency

Fördelar och nackdelar med att placera i guld

De olika varianterna att placera i guld har såväl fördelar som nackdelar. Om man placerar i guldfonder så avspeglar dessa guldpriset. Det tillkommer också courtage och växlingsavgift till mäklarna. Om man som svensk placerar i utländska guldfonder, som handlas i amerikanska dollar, så tar man även del av eventuella valutaeffekter, så placering i guldfonder kan vara kostsamt.

Att handla i guldterminer är billigare, men då bör man istället som placerare vara mer teknisk kunnig och mer riskbenägen. Guldterminer fungerar som optioner, det vill säga att innehavaren har rätt att köpa guld till ett bestämt pris vid en bestämd tidpunkt. På så sätt kan man spekulera i upp- och nedgångar genom att placera i Bull eller Bear terminer. Att investera i fysiskt guld, som guldtackor, ger den fördelen att man kan ta med sig guldet vid behov och en sådan investering ger också en större riskspridning i en väldiversifierad portfölj.

Kontrollstämplar för guld

Ads from Google

Den svenska kontrollstämpeln för guld är den så kallade kattfoten som består av tre kronor placerade i en kattfotsliknande form. För guld gäller enbart kattfoten, för silver anges kattfoten med ett efterföljande S i en sexkantig ram och för platina anges kattfoten med ett efterföljande P i en sexkantig ram.

Symbolen kattfoten får bara användas av de kontrollorgan som ackrediterats för uppgiften av Swedac. Varje kontrollorgan har eget identitetsnummer och detta ska anges på båda sidorna av kattfoten.

Ovan bild visar kattfoten med kontrollorganets identitetsnummer (2).

Arbeten kan även kontrollstämplas med en internationell kontrollstämpel, den så kallade vågstämpeln CCM, enligt Konventionen om kontroll och märkning av arbeten av ädelmetall.

Ädelmetallarbeten som uppfyller Ädelmetallkonventionens krav och har kontrollstämplats med en gemensam CCM-stämpel ska få säljas utan krav på ytterligare stämpling, om de uppfyller de nationella finhaltskraven i exportlandet. Mer information finns på Ädelmetallkonventionens webbplats.

The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals (går även under namnen “Hallmarking Convention” eller “Vienna Convention”).

CCM märkningen för guld (Common Control Mark):

Guldmärkning CCM

För mer information se Swedac.se.

Stor variation i guldpriset

Ads from Google

På radio, tv, Internet och i tidningar är det många guldbolag som annonserar om att de vill köpa guld. Har man gamla smycken som man tröttnat på, kanske ärvda smycken som man inte tycker om eller inte kan ha, så kan det vara smart att sälja dem för att istället handla något som man verkligen vill ha och behöver.

Men om man har bestämt sig för att sälja sitt guld bör man vara observant på vem man säljer det till. Det är nämligen stor variation i guldpriset beroende på vem som köper guldet.

Guldtackor - Bild CC Flickr @covilha

Guldpriset varierar kraftigt beroende på uppköpare

För något år sedan gjorde DN en undersökning då de skickade ut en reporter för att sälja två halskedjor och fyra ringar. Reportern vände sig till tre olika uppköpare och det visade sig att priset som hon blev erbjuden för sitt guld varierade mellan 4 600 kronor och 6 800 kronor. Det kan alltså finnas stor anledning till att jämföra olika uppköpare innan man gör slag i saken och säljer sitt guld.

Att tänka på 

Om man har bestämt sig för att sälja sina smycken bör man också vara medveten om att allt som glimmar inte är guld. De flesta uppköpare är bara intresserade av guld som är över 18 karat. Ju fler karat, desto mer pengar får man.

Om man har smycken med ädelstenar så kanske de är värda mer än guldpriset och då kan det vara mer värt att sälja smycket till en auktionsfirma istället för till ett bolag som bara köper in guldet. Be gärna en juvelerare om råd innan du säljer smycket om du tror att det kan vara värdefullt.

Skrotguld – Lag om handel med begagnade varor (1999:271)

Ads from Google

SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

§ 1

Denna lag har till syfte att försvåra avsättningen av stulna eller annars olovligen åtkomna varor och att underlätta polisens efterspaning av sådana varor.

§ 2

Lagen är tillämplig på yrkesmässig handel med sådana begagnade varor som finns angivna i en av regeringen utfärdad förordning.

Yrkesmässig handel innefattar även yrkesmässig auktionsförsäljning, annan yrkesmässig försäljning som riktar sig till allmänheten samt yrkesmässigt mottagande av begagnade varor för omarbetning eller annan liknande bearbetning.

En obrukad vara skall anses som begagnad om den utbjuds av en privatperson till den som bedriver yrkesmässig handel med begagnade varor.

I lagen avses med handlare den som är registrerad enligt denna lag.

REGISTRERING

§ 3

Den som avser att yrkesmässigt driva handel med sådana begagnade varor som avses i § 2, första stycket, skall anmäla handeln för registrering hos lokala polismyndigheten i varje ort där handel skall bedrivas.

Anmälan för registrering skall göras innan handeln påbörjas.

§ 4

Den som bedriver handel med begagnade varor utan att vara registrerad är skyldig att på uppmaning av den lokala polismyndigheten lämna de upplysningar som behövs för att bedöma om registrerings-skyldighet föreligger.

Om registreringsskyldighet bedöms föreligga skall polismyndigheten uppmana den som bedriver han-deln att fullgöra denna skyldighet.

Den som underlåter att följa en uppmaning enligt andra stycket får registreras av polismyndigheten.

HANDLARENS SKYLDIGHETER

§ 5

En handlare är skyldig att föra anteckningar om förvärvade eller annars mottagna varor och att på begäran tillhandahålla den lokala polismyndigheten dessa anteckningar och övriga handlingar som avser mottagna varor.

§ 6

En handlare skall på begäran av polismyndigheten undersöka om vissa begagnade varor har tagits emot och om varorna finns kvar hos handlaren.

§ 7

En handlare får inte ta emot begagnade varor av den som inte på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet eller är känd.

En handlare får inte heller ta emot begagnade varor av den som är under 18 år om inte denne visar att han har rätt att förfoga över varan eller av den som är märkbart påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

§ 8

Begagnade varor som har tagits emot får inte lämnas ut eller bearbetas förrän tidigast en månad efter den dag då varorna togs emot.

Den lokala polismyndigheten får medge en handlare undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl.

BEMYNDIGANDEN

§ 9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om registrering och handlares anteckningsskyldighet.

TILLSYN

§ 10

Tillsynen för efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av den lokala polismyndighet hos vilken handlaren är registrerad.

§ 11

En handlare är skyldig att på begäran låta polismyndigheten vid tillsynen granska bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de upplysningar om verksamheten i övrigt som behövs för tillsynen.

§ 12

En handlare är skyldig att på begäran lämna polismyndighet tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Denna skyldighet att lämna tillträde gäller dock inte bostad.

§ 13

Polismyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att denna lag och föreskrifter med-delade med stöd av denna lag skall efterlevas. Ett sådan föreläggande får förenas med vite.

STRAFFBESTÄMMELSER

§ 14

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1 driver sådan yrkesmässig handel med begagnade varor som omfattas av denna lag utan att vara registrerad,

2 underlåter att fullgöra skyldighet enligt § 5 eller lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet.

Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa.

§ 15

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot §§ 7 och 8. Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa.

§ 16

Den som åsidosatt ett vitesföreläggande får inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

ÖVERKLAGANDE

§ 17

Polismyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte annat föreskrivs.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER – 1999:271

§1

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 då lagen (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor upphör att gälla.

§2.

Den som vid ikraftträdandet är registrerad hos en lokal polismyndighet enligt förordningen (1981:403) om handel med begagnade varor skall anses registrerad inom myndighetens verksamhetsområde enligt den nya lagen. Den som vid ikraftträdandet driver handel på flera orter och endast är registrerad på någon av dem skall senast den 1 september 1999 registrera sig på alla övriga orter där han bedriver handel.

Sälja guld

Ads from Google

Detta är en guide till dig som vill sälja ditt guld. 

Först och främst måste du vara 18 år och kunna visa legitimation. Du kan sälja smycken, hela eller trasiga, skrotguld och tandguld. Det finns flertalet olika tillvägagångssätt för att sälja guldet. Du kan antingen gå in i en guldbutik eller skicka guldet, med ett så kallat guldbrev, till ett företag som köper guld.

Guldpriset på börsen är dagsaktuellt och butikerna uppdaterar sina priser när de förändras på börsen. Börspriset är dock inte det samma som det du får i handen. I butiken kontrolleras guldhalten och vikten, vilket är det som avgör priset. Det kan vara givande att ta reda på vem som betalar bäst innan du bestämmer var du ska sälja ditt guld, eftersom priserna varierar mellan olika butiker.

Om du inte vill gå till en butik kan du skicka ditt guld med post med ett så kallat guldbrev. Det finns flera företag som erbjuder tjänsten. En del guldköpare har både butik och guldbrev.

Om du ska skicka ditt guld, beställer du först ett kuvert som köparen (företaget) skickar till dig gratis. Därefter packar du ditt guld och går till ett postkontor med kuvertet. Brevet skickas till företaget som rekommenderat brev. De allra flesta företagen står för denna kostnad. Företaget gör en värdering och om du accepterar denna får du oftast pengarna redan samma dag, eller dagen efter. Försändelsen är vanligtvis försäkrad upp till 5  000 kronor.

Om du har ett fint och annorlunda smycke, så kan det vara värt mer än bara guldvärdet. Det kanske finns en sten eller en ovanlig design som gör just ditt smycke mer värdefullt. Kontrollera därför med en juvelerare vad just ditt smycke är värt, innan du säljer det för bara guldvärdet för stenen får du ej betalt för.

En guldhandlare som vi har pratat med säger att han har märkt att det har skett en markant ökning av antalet kunder som har sålt sitt guld till butiken den senaste tiden. Han säger att många kunder som har haft guldet liggande hemma har börjat städa nu, eftersom priset är så högt. Kunderna kan antingen komma in i butiken och få guldet värderat direkt, eller skicka guldet till butiken. Handlaren säger att de flesta föredrar att komma till butiken.

De flesta kunderna kommer in i butiken, eftersom det fortfarande är många som inte vågar skicka sitt guld med post. Vi gör värderingen direkt framför kunden. Vi väger guldet och gör ett skraptest för att komma fram till vilken karat guldet är.

Handlaren beskriver hur de bestämmer vilken karat guldet är.

Man skrapar guldet mot en natursten så att lite guld fastnar på den. Därefter penslar man med kungsvatten för att se om guldet stannar kvar eller löses upp. När det stannar kvar har man bestämt guldhalten.

Kungsvatten är en blandning av två olika syror och det finns separata kungsvatten för olika karat, från 8 till 23 karat. Kungsvatten är den enda metoden som finns för att bestämma vilken karat guldet har.

Handlaren berättar även att det är bra att göra skraptestet direkt framför kunden, eftersom en del kunder tror att deras smycken har ­högre karat än vad de verkligen har. Då är det enkelt att kunna visa direkt för kunden att det inte är så.

Om kunden istället väljer att skicka guldet till butiken, görs värderingen på samma sätt. Därefter skickar butiken E-post med värderingen till kunden och skickar ett sms där det står att kunden har fått E-post. Detta för att kunden ska kunna godkänna värderingen och få sina pengar så snabbt som möjligt.

Handlaren menar att det aldrig har hänt att en kund har blivit missnöjd med butikens värdering. Om det skulle hända får kunden betala 300 kronor. Det täcker kostnaden för guldbrevet, portot för rekommenderat brev och arbetskostnaden för värderingen.

Butiken arkiverar och skannar även samtliga avtal som har kommit in och skickar dem till polisen. Det är lag på att samtliga guldköp måste registreras och skickas till polisen. Först efter en månad får man smälta ner guldet och göra nya smycken eller exportera det.