Guldtacka

Att investera i en eller flera guldtackor är en bra investering. Dock är hanteringen svår men kan dock utlämnas till annan part för hantering.

En normal svensk guldtacka väger 12,4 KG och guldhalten är 99,99% samt 24 karat (K).

Framställningen av guldtackor sker genom raffinering av dorétackor, orena metalltackor med en blandning av guld och silver som produceras efter anrikning av malm.

Enligt nuvarade lagstiftning som trädde i kraft fr.o.m. årsskiftet 1999/2000 så är investerings- tackor momsbefriade för privatpersoner samt att man i handel mellan momspliktiga företag använder sig av s.k. omvänd skatteskyldighet.

Det är fördelaktigt för dig som ska köpa en guldtacka som investering.

Swedac – Myndigheten som granskar guldet

Swedac är en myndighet som utför marknadskontroll på ädelmetallområdet. Det innebär att varor som finns på marknaden kontrolleras – en säkerhet både för konsumenter och för näringsidkare. Detta görs genom besök och stickprovskontroller hos tillverkare, importörer, butiker, grossister, pantbanker, marknader och andra som yrkesmässigt sysslar med ädelmetallarbeten.

Kontrollen omfattar att kraven på finhalt uppfylls, att stämplarna på arbetena är korrekta och att arbetena i övrigt uppfyller lagstiftningens krav. Om reglerna inte följs kan Swedac utfärda försäljningsförbud, som är förenat med vite.

Man kan säga att Swedac är en ”guldpolis” som kontrollerar finhalt och stämplar för ädelmetallarbeten (smycken) och de gör även stickprovskontroller på butiksvågar.

GuldAdam vill ha etiska branchregler

Nu går även företaget GuldAdam ut och uppmanar alla aktörer inom guldbranchen att komma överens om etiska branchregler för att skydda kunderna mot dolda avgifter

Initiativet kommer efter att SVT:s granskning har visat att industrin idag inte följer gemensamma regler för hur man bedömer och behandlar kunders guld.

Det måste vara så att man ska kunna få ett garanterat minimipris och kunna följa med värderingen av sitt guld. Samtidigt skall det inte få finnas dolda värderingsavgifter eller annat som gör prissättningen ogenomskinlig

Säger Jan Nyberg, VD för GuldAdam.

Han vill nu ta initiativ till att samla branschen för gemensamma minimiregler och en branschkod som skall förhindra dolda avgifter.

GuldAdam förväntar sig få branchens stöd för dessa riktlinjer:

  • Det bör alltid vara möjligt att följa hela värderingsprocessen för att säkerställa att vikt och guldhalt (karat) värderas korrekt
  • Vågarna för vägning av guld måste vara certifierade.
  • Köparen av guld måste ha ett synligt polistillstånd.
  • När man säljer sitt guld skall man läsa villkoren för försäljning och underteckna ett försäljningsavtal.
  • Det måste finnas ett synligt lägsta pris på alla guldkarat och dolda avgifter får ej förekomma
  • Returavgifter får ej överstiga kostnad för porto.

 

Nordic Mines guldreserver växer

Företaget Nordic Mines meddelar att genomförda borrningar under 2011 vid Laivagruvan i Finland påvisar en ökning av mineralreserven med fyra miljoner ton, jämfört med tidigare rapporterad beräkning. Detta motsvarar enligt företaget ytterligare två hela produktionsår.

Bevisad och sannolik mineralreserv uppgår till 16,9 miljoner ton med en genomsnittlig guldhalt av 1,60 g guld/ton, motsvarande 27.000 kilo guld.

Den aktuella rapporten omfattar borrningsresultat till och med slutet av 2011.

Den underliggande mineraltillgången över cut-off 0,8 g guld/ton uppgår nu till 20 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 2,04 g guld/ton eller över 40.000 kilo guld.

Huvuddelen av denna mineraltillgång ingår i den nu rapporterade mineralreserven.

I den uppdaterade reserven har hänsyn tagits till den utveckling som skett sedan feasibilitystudien genomfördes våren 2010. Under denna period har guldpriset stabiliserats på en betydligt högre nivå och utökade borrningar har visat på en betydligt större fyndighet än vad som då var känt, men samtidigt har vissa kostnader exempelvis för diesel och reagenser ökat betydligt.

Företaget uppger även:

Sammantaget leder detta till betydligt ökad drifttid och totalt kassaflöde för Laivagruvan även om den genomsnittliga halten blir något lägre. Vid nu gällande guldpris förstärks effekten ytterligare

Källa